Podmienky pre nákup potravín v internetovom obchode

Dôležité:

Dôležité:

Nákup tovaru musí dosahovať minimálnu výšku 15 € !!!

Rozvoz potravín je v rámci sídliska Košice Nad jazerom + Opatské !!! ZDARMA 

Kosice a kosice okolie 3e

Pri nákupe cigariet platia špeciálne podmienky* !!!

Platba prebieha v hotovosti, pri doručení objednávky !!!

Pri objednaní tovaru, ktorý je označený ako VÁŽENÝ , môže byť konečná cena za tovar odlišná od ceny vyfaktúrovanej v e-shope, v závislosti od váhy daného produktu  !!!  **

Pri objednávke je nutné vyplniť všetky povinné kontaktné údaje !!!

 

* pri nákupe cigariet platí, že cena cigariet sa nezapočítava do minimálnej výšky nákupu, čiže celý nákup " bez cigariet " musí dosahovať minimálnu výšku 15 EUR. Ďakujeme za pochopenie.

 

** napríklad pri nákupe celého kurčaťa (zeleniny, ovocia) je cena uvedená za kg, no nedá sa predať presný 1 kilogram. Do políčka, kde sa zapisujú počty kusov zadajte prosím počet kg, o ktorý máte záujem (npr. 0,5 ks 1 ks 1,5 ks)


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.rozvoz-potraviny.sk a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Podmienky sú stanovené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených týmito Podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

„Kupujúcim“ sa rozumie v elektronickej databáze Predávajúceho zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú Objednávku. Kupujúci je povinný v registračnom formulári uviesť presné a pravdivé údaje. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov.

„Príjemcom“ sa rozumie v Objednávke Kupujúcim zadefinovaná fyzická alebo právnická osoba určená na prevzatie predmetu Objednávky na adrese uvedenej v registračnom formulári ako miesto dodania (ďalej len „Dodacia adresa“).

„Predávajúcim“ sa rozumie spoločnosť S.E.M.I. s.r.o., so sídlom: Čingovská 8, Košice 040 12, IČO: 36 208 612, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 12678/V.

„Objednávkou“ sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, poprípade Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Kupujúcim), objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru a služby.

„Položkou“ sa rozumie ktorýkoľvek produkt z produktového katalógu. Objednávka môže obsahovať niekoľko položiek z produktového katalógu a taktiež každá položka v Objednávke môže byť zastúpená rôznym počtom kusov resp. násobkom štandardizovanej hmotnostnej miery (1kg).

2. Objednávka - uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Odoslaná Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto Objednávky.
2.2 Pod odoslaním Objednávky sa chápe kliknutie na tlačidlo „Odoslať obhednávku“ v 3. kroku při vytváraní objednávky na našej stránke.
2.3 Záväzným pre účely Objednávky je výber tovaru na základe názvu a popisu. Vizuál má nezáväzný, iba informatívny charakter.
2.4 Hmotnosť produktov pre účel zistenia celkovej hmotnosti nákupu je orientačná, nemusí zodpovedať skutočnosti.
2.5 Všetky Objednávky podané prostredníctvom Stránky sú pre Kupujúceho záväzné.
2.6 Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením Objednávky Predávajúcim. Potvrdenie Objednávky sa Kupujúcemu automaticky zobrazí na Stránke hneď ako potvrdí Objednávku a zároveň Kupujúci dostáva informáciu o tomto potvrdení e-mailom. Takáto Objednávka má status „Zaznamenaná“.
2.7 Kúpna zmluva nadobúda účinnosť zaplatením v zmysle bodu 4.2 alebo bodu 4.3, poprípade v zmysle bodu 4.4, kedy je Objednávke pridelený status „Spracováva sa“.
2.8 Objednávku môže Kupujúci zrealizovať (odoslať) maximálne 10 kalendárnych dní pred požadovaným termínom dodania.
2.9 Najskorší dostupný termín dodania Objednávky je o 24 hodín od momentu zadania Objednávky, pri Expres Objednávke je čas dodania skrátený na maximálne 6 pracovných hodín.
2.10 Za pracovné hodiny je považovaný čas od 6.00 do 24.00 v pracovné dni pokiaľ na ne nepripadá štátny sviatok a/alebo deň pracovného pokoja. Soboty, nedele, štátne sviatky a dni pracovného pokoja nie sú zahrnuté do dní disponujúcich pracovnými hodinami.

3. Cena tovarov a služby

3.1 S výnimkou tovarov vzťahujúcich sa k bodu 3.2 týchto Podmienok, ceny tovarov sú tie ako sú uvedené na Stránke v čase zaslania Objednávky a ceny v tejto výške sú aj účtované.
3.2 Pri vážených tovaroch (ako niektoré položky u rýb, hydiny, mäsa, syrov a ovocia a zeleniny a pod.) je cena stanovená za definovanú hmotnostnú jednotku (1kg), k dispozícii je aj jednotková cena (1kg) v špeciálnom poli pri tovare. Účtovaná cena je však cena vypočítaná na základe skutočnej hmotnosti naváženej v deň váženia tovaru. V prípade zmeny ceny (cena/kg) medzi časom realizovania Objednávky a časom váženia tovaru a úhrady dodávateľovi, platí tá cena ktorá je platná v čase váženia.
3.3 Všetky ceny uvádzané na Stránke sú vrátane DPH v príslušnej výške určenej v zmysle právnych predpisov platných a účinných v čase platby za tovar.
3.4 Výsledná cena, ktorá sa objaví v Objednávke pred jej potvrdením Kupujúcim, je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov, neobsahuje však cenu vratných obalov v prípade objednania tovarov takto balených resp. bežne distribuovaných. Vratné obaly sú účtované samostatne podľa aktuálneho cenníka.
3.5 Ceny tovarov sa menia na Stránke priebežne v závislosti od aktuálnych ponúk obchodných partnerov a dodávateľov Predávajúceho.
3.6 V prípade uhradenej a akceptovanej Objednávky podľa bodu 2.6 cena takto objednaného tovaru je záväzná pre obe zmluvné strany s výnimkou situácie podľa bodu 3.8, resp. situácie podľa bodu 3.2.
3.7 V prípade že na Stránke je neúmyselne uvedená chybná cena za tovar, Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať za tovar aktuálne platnú cenu, t.j. cenu skutočne účtovanú dodávateľom Predávajúcemu.

4. Platobné podmienky
4.1 Všetky platby sa vykonávajú v hotovosti pri prevzatí potravín od našeho kuriéra. Minimálna cena nákupu musí byť 30EUR.
4.2 pri nákupe cigariet platí, že cena cigariet sa nezapočítava do minimálnej výšky nákupu, čiže celý nákup " bez cigariet "musí dosahovať minimálnu výšku 15 EUR.


5. Dodacie podmienky

5.1 Miestom dodania tovaru je Dodacia adresa.
5.2 Tovar dodáva Predávajúci v dňoch pondelok až piatok. V prípade, že na niektorý z uvedených dní pripadá štátny sviatok a/alebo deň pracovného pokoja, môže byť takýto deň chápaný ako nepracovný. V takom prípade sú časové intervaly (bod 5.3) daného dňa nedostupné.
5.3 Pri objednávke prostredníctvom nákupného košíka aj pri telefonickej objednávke sa dodacia lehota určí po telefonickom dohovore operátora a zákazníka.
5.4 Splnením kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho sa rozumie dodanie tovaru v rozsahu minimálne 80% počtu všetkých jednotlivých objednaných Položiek.
5.5 Tovar podliehajúci rýchlej skaze môže byť z času na čas nedostupný z dôvodu trhových podmienok mimo kontroly Predávajúceho alebo kvality nezodpovedajúcej jeho štandardom.
5.6 V prípade dodania Objednávky v rozsahu menej ako 100% objednaných Položiek alebo kusov jednotlivých tovarov, je Kupujúcemu zohľadnená príslušná čiastka za nedodaný tovar. O totomto fakte bude kupujúci obeznámený před doručením objednávky
5.7 Tovar bude doručený na adresu uvedenú v poli „Dodacia adresa“. Doručením Objednávky sa rozumie dopravenie tovaru po prvé uzamykateľné dvere domu či bytového domu. V prípade, že Kupujúci býva v obytnom súbore, do ktorého je vstup obmedzený (rampa, brána, vrátnik a pod.), je povinný zabezpečiť personálu Predávajúceho prístup. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru v prípade neumožnenia prístupu na Dodaciu adresu.
5.8 Prebratím Objednávky môže Kupujúci poveriť aj inú osobu, ktorým je Príjemca. Príjemca môže prebrať tovar v prípade neprítomnosti Kupujúceho v čase, ktorý si Kupujúci vybral pre donášku tovaru a zároveň Príjemca akceptuje prebratie tovaru za tých istých pravidiel a podmienok, ktoré si pre donášku vybral Kupujúci. Osoba na Dodacej adrese, ktorá preberie tovar, je zo strany Predávajúceho pokladaná za autorizovanú osobu na prebratie tovaru. Ak ani Kupujúci, ani Príjemca nebude prítomný v priestoroch prebratia tovaru, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho a snažiť sa dohodnúť iný termín dodávky tovaru. V prípade, že nebude takto možné Objednávku opätovne doručiť, z dôvodu na strane Kupujúceho, Objednávka bude zrušená a Kupujúcemu bude účtovaný poplatok v zmysle bodu 7.2.
5.9 Z dôvodu snahy zabezpečiť všetky záväzné dodávky ostatným Kupujúcim, personál Predávajúceho pri dodaní nemôže čakať na kontrolu dodaného tovaru. Objednávka Kupujúceho mu bude dodaná spolu s faktúrou s detailným rozpisom tovaru. Ak niečo z objednaného tovaru nebude Kupujúcemu doručené, Kupujúci je oprávnený kontaktovať Predávajúceho cez jeho zákaznícky servis alebo emailom.
5.10 V prípade nepriaznivého počasia alebo v prípade nepredvídaných komplikácií, bude potrebné prispôsobiť dodávku tovaru týmto podmienkam a možno aj zmeniť termíny a časy dodania tovaru, určené Kupujúcim. V prípade veľmi výrazného omeškania bude Kupujúci zo strany Predávajúceho kontaktovaný a upovedomený o zmenenom termíne a čase dodania. Objednaný tovar Predávajúci doručí hneď v prvý možný termín, ktorý mu podmienky umožnia. Predávajúci bude kontaktovať Kupujúceho na dohodnutie si iného vhodného termínu alebo miesta dodania.
5.11 Predávajúci používa na rozvoz tovaru autá s chladiacimi boxmi na zachovanie kvality a integrity tovaru. Na zabezpečenie kvality a integrity tovaru po dodaní Predávajúci odporúča Kupujúcemu chladený tovar uskladniť v chladničke. Mrazený tovar musí byť okamžite po jeho dodaní uskladnený v mrazničke.
5.12 Personál Predávajúceho má povolené prijímať prepitné. Kupujúci nie sú povinní dávať prepitné, ale majú možnosť dať prepitné ako ocenenie za výnimočné služby poskytnuté zo strany personálu Predávajúceho.
5.13 Predávajúci nemá povinnosť odoberať vratné obaly.
5.14 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia celej kúpnej ceny.

6. Reklamácia objednávky

6.1 Predávajúci garantuje kvalitu dodávaného tovaru. Po prebratí tovaru je však potrebné, aby Kupujúci skontroloval dodaný tovar a v prípade nezrovnalostí či fyzického poškodenia tovaru bezodkladne informoval Predávajúceho na emailovej adrese alebo prostredníctvom linky zákazníckeho servisu.
6.2 Reklamáciu je možné uplatniť len na tovar zakúpený prostredníctvom Stránky. Na tovar sa vzťahujú identické záručné podmienky, ako sú uvedené na výrobku od daného výrobcu/dovozcu/dodávateľa.

7. Storno objednávky

7.1 Zadanú Objednávku je možné zo strany kupujúceho stornovať do doby, kým operátor nepotvrdí objednávku a nedohodne sa na čase a konkrétnom spôsobe prevzatia objednávky. Toto storno je možné vykonať telefonicky na čísle +421915 72 4444.
7.2 V prípade zrealizovania storna po telefonickom potvrdení objednávky a dohodnutí sa na konkrétnom spôsobe a čase prebratia tovar sa účtuje storno poplatok 15EUR. Tento poplatok zahrňuje manipulačné práce, pohonné hmoty a iné náklady vynaložené na uskutočnenie objednávky.

8. Záručná doba

8.1 Na potraviny je poskytovaná záručná doba rovnajúca sa dátumu spotreby uvedeného na obale. Záručná doba na drogériu a spotrebný tovar je taká, aká je uvedená na obale. Na výrobky, ktoré nemusia mať uvedenú záručnú dobu sa vzťahuje zákonná záručná doba. Pri používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie a údržbu.
8.2 Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru. Práva a povinnosti Kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť prostredníctvom zákazníckeho servisu Predávajúceho.

9. Práva a povinnosti predávajúceho

9.1 Predávajúci je povinný spracovať záväznú Objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať ho na Dodaciu adresu v termíne, ktorý si zvolil Kupujúci. Pri prevzatí tovaru od Predávajúceho obdrží Kupujúci kópiu svojej Objednávky, potvrdenie o dodanom a nedodanom tovare a potvrdenie o platbe.
9.2 Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že o to zákazník písomne požiada.
9.3 Predávajúci a Kupujúci majú právo od kúpnej zmluvy (záväznej Objednávky) odstúpiť až do okamihu dodania tovaru, ktoré je predmetom danej kúpnej zmluvy, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpením nezanikajú nároky Predávajúceho na úhradu svojich nákladov v zmysle podmienok definovaných pre storno Objednávky. Kupujúci týmto berie na vedomie, že Predávajúci spravidla od takej zmluvy odstúpi v prípade, že sa tovar prestal vyrábať alebo dodávať na trh.
9.4 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto Podmienok a všetky ceny a poplatky bez predchádzajúceho upozornenia. Nové Podmienky a cenník nadobúdajú účinnosť a sú záväzné pre Kupujúceho ich uverejnením na Stránke.
9.5 Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb pri publikovaní jednotlivých údajov na Stránke.

10. Práva a povinnosti kupujúceho

10.1 Kupujúci je povinný kedykoľvek v rámci zvoleného časového intervalu byť dostupný a schopný prevziať Objednávku.
10.2 Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú Dodaciu adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený
10.3 Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar v rozsahu uvedenom v Objednávke a zaplatiť celkovú cenu.
10.4 V prípade porušenia povinností definovaných v bodoch 10.1 až 10.3, t.j. že Kupujúci na vyzvanie nie je spôsobilý prevziať (neprevezme) Objednávku kedykoľvek v stanovenom časovom intervale, je takéto porušenie považované za storno Objednávky zo strany Kupujúceho a Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu storno poplatok v zmysle cenníka.
10.5 Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy Predávajúceho, ak ho o to požiada písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti Kupujúceho údaje o Kupujúcom z databázy vymazať. V databáze zostanú iba údaje potrebné pre účely účtovníctva, daňové účely ako aj iné účely v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých predpisov.
10.6 V prípade, že tovar pri prevzatí Príjemcom nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar zodpovedajúci kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou daného tovaru za tovar objednaný alebo za iný porovnateľný tovar. To neplatí, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím tovaru o nezhode vedel alebo nesúlad s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
10.7 Kupujúci zodpovedá za aktuálnosť svojich údajov zadaných na Stránke, vrátane adresy, platobných informácií, telefónneho čísla, emailovej adresy a údajov týkajúcich sa iného preberateľa tovaru. Aktualizovať údaje môže Kupujúci v sekcii „Môj účet“ na Stránke alebo cez zákaznícky servis Predávajúceho.

11. Ochrana osobných údajov

11.1 Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej Objednávky v rámci internetového obchodu www.rozvoz-potraviny.sk, Kupujúci týmto udeľuje Predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a archivovaním osobných údajov o Kupujúcom a jeho nákupoch pre účel poskytovania služieb Predávajúceho v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek písomne odvolaný. V takom prípade Predávajúci odstráni zo svojej databázy všetky osobné údaje Kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu.
11.2 Predávajúci vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie absolútnej diskrétnosti informácií o Kupujúcom a ich dostupnosti len tým osobám, ktoré potrebujú tieto informácie k realizácií služieb Predávajúceho.
11.3 Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje Kupujúceho neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane. Osobné údaje Kupujúceho budú podľa zákona prísne zabezpečené a použité výhradne pri komunikácii medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi prebieha v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.12. Dostupnosť Stránky

13.1 Kupujúci si je vedomý toho, že sa môže vyskytnúť situácia, kedy Stránka nebude prístupná alebo nebude z akéhokoľvek dôvodu fungovať, vrátane (ale nie výlučne) nasledovných dôvodov: 1) funkčnosť zariadenia, 2) periodická správa alebo opravy ktoré môže Stránka z času na čas uskutočňovať 3) z dôvodu kontrol spôsobených inými subjektmi - tretími stranami.
13.2 Prístup na Stránku je zabezpečený použitím užívateľského mena (ďalej len „ID“) a hesla Kupujúceho. V prípade zabudnutia hesla môže Kupujúci požiadať cez Stránku o nové heslo a systém mu automaticky vygeneruje nové prístupové heslo. Výhradne Kupujúci je zodpovedný za autorizovaný alebo neautorizovaný prístup na jeho účet pod jeho užívateľským menom.
13.3 Kupujúci súhlasí so znášaním zodpovednosti za dôvernosť informácií týkajúcich sa jeho ID a hesla a znášaním poplatkov súvisiacich s použitím jeho hesla na Stránke. Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade neoprávneného nahlásenia na Stránku pod jeho ID a heslom bezodkladne informuje zákaznícku linku Predávajúceho a nebudete toto heslo a ID používať do okamihu, kým mu Predávajúci neodsúhlasí ďalšie používanie jeho ID a hesla.
13.4 Kupujúci súhlasí s uplatnením zákonov, ktoré upravujú služby poskytované Predávajúcim, Stránky a týmito Podmienkami. Kupujúci potvrdzuje, že je plnoletý (18 ročný a viac) a je spôsobilý súhlasiť so zmluvou a vykonávať hore uvedené povinnosti.

14. Záverečné ustanovenia

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zostávajú týmito Podmienkami nedotknuté. Predávajúci ani Kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto Podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

Tieto Podmienky vstupujú do platnosti dňa 2.1.2013
 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Prihlásenie